Garantieregeling van IRIS

Indien een product van IRIS door een gebrek wordt aangetast, zijn onze klanten gedekt door de garantieregeling van IRIS, die waarborgt dat het gebrek gratis wordt verholpen gedurende een beperkte tijdsperiode na aankoop (de garantievoorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing).

Inhoudsopgave

  1. Garantietermijn
  2. Garantievoorwaarden
  3. Hoe een beroep doen op de garantieservice?
  4. Deelnemers aan de garantieregeling van IRIS:
  5. Garantiebeperkingen
  6. Overige garantiebepalingen
  7. 30 dagen geld-terug-garantie
  8. Retourzending of terugbetaling van een fysiek product
  9. Wanneer word ik terugbetaald?
  10. **Contactgegeven en adressen erkende servicecentra van IRIS

1. Garantietermijn

De garantietermijn gaat altijd in vanaf de aankoopdatum van het gedekte product. Deze datum moet blijken uit een geldig aankoopbewijs. De einddatum van de garantietermijn wordt altijd bepaald op basis van de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De garantietermijn kan variëren afhankelijk van de plaats waar het product wordt gekocht en, indien van toepassing, van de uitgebreide garantieservice van IRIS.
De geldigheidsduur van de garantieregeling van IRIS bedraagt standaard twee (2) jaar voor de Europese Economische Ruimte (“EER”) plus Zwitserland en, vanaf 1 januari 2021, het Verenigd Koninkrijk.
De geldigheidsduur van de garantieregeling van IRIS bedraagt standaard één (1) jaar voor Afrika, Azië, Canada, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en de VS, en gaat in op de aankoopdatum die moet blijken uit een door de eindgebruiker voorgelegd geldig aankoopbewijs.
Indien een scanner van IRIS rechtstreeks in de webstore van Canon wordt gekocht, is de garantieregeling van IRIS ook twee (2) jaar geldig in Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

2. Garantievoorwaarden

De garantieregeling van IRIS voorziet in een servicepakket. Het woonadres van de klant, het gekochte product en de sinds de aankoopdatum verstreken tijdsduur bepalen op welk servicepakket de klant recht heeft Voor de meeste consumentenproducten van IRIS wordt een vervangservice aangeboden. Indien een product tijdens de garantietermijn door een fabricagefout of productiegebrek wordt aangetast, mag dit retour worden gezonden naar een door IRIS erkend reparatiecentrum, waar het product kosteloos wordt vervangen, ingeruild of gerepareerd door erkende servicetechnici van IRIS. Na vervanging, inruil of reparatie wordt het product naar de klant teruggestuurd. Indien vervanging, inruil of reparatie niet mogelijk is, wordt nagegaan of het product in aanmerking komt voor terugbetaling. Klik hieronder op de relevante garantieregeling om de volledige voorwaarden ervan op te vragen.

"Return-to-base"-garantieregeling

IRIS garandeert dat de apparatuuronderdelen van zijn product minstens tijdens de volledige garantietermijn in goede staat van werking verkeren zolang het product voor het daarmee beoogde doel wordt gebruikt. Indien de apparatuuronderdelen tijdens de garantietermijn defect blijken te zijn, voorziet de "return-to-base"-garantieregeling van IRIS in een gratis reparatie door een erkend servicecentrum van IRIS dat bevoegd is voor de regio waar de klant woont.
Deze "return-to-base"-garantieregeling geldt voor scanners van IRIS die bestemd zijn voor, en gekocht worden in de Europese Economische Ruimte (“EER”) plus Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk (vanaf 1 januari 2021), de VS en Canada. Voor andere regio's is de "return-to-base"-garantieregeling niet van toepassing. Raadpleeg in dit geval de regeling met "vernietiging in situ".
De klant kan via de rubriek "Support" op de website van IRIS rechtstreeks bij een erkend servicecentrum** aanspraak maken op de gratis service in het kader van de garantieregeling van IRIS mits hij een officieel RMA(Return Material Authorization)-nummer voorlegt samen met de aan hem verstrekte originele factuur/kassabon met nadere opgave van (a) de naam van de koper, (b) de modelnaam en (c) het serie- of batchnummer van het gekochte product. IRIS behoudt zich het recht voor de garantieservice te weigeren indien deze informatie onvolledig is en/of na de oorspronkelijke aankoop van het product door de klant is verwijderd of gewijzigd.

IRIS mag naar eigen inzicht beslissen zijn scanners te repareren of te vervangen door nieuwe onderdelen of producten dan wel door opgeknapte onderdelen of producten die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig daaraan zijn. Indien de productie van het oorspronkelijke model of de originele versie is stopgezet, kan IRIS kan producten ook vervangen door equivalente modellen. Opgeknapte onderdelen of producten mogen alleen worden gebruikt voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving in het land waar de garantie van kracht is.

"Click & collect"-garantieregeling

IRIS garandeert dat de apparatuuronderdelen van zijn product minstens tijdens de volledige garantietermijn in goede staat van werking verkeren zolang het product voor het daarmee beoogde doel wordt gebruikt. IRIS biedt twee facultatieve uitgebreide garantieservices. Deze facultatieve servicepakketten, "IRISCare" genoemd, moeten tegelijk met het gedekte product worden aangeschaft.
De uitgebreide garantieservice biedt de klant de mogelijkheid de gewone garantietermijn te verlengen met in totaal drie (3) of vier (4) jaar. Deze regeling biedt klanten extra gemoedsrust, want naast het servicepakket in het kader van de "return-to-base"-garantie wordt het defecte product binnen tien (10) werkdagen ter plaatse bij de klant opgehaald. De klant krijgt het gerepareerde, ingeruilde of vervangen product op hetzelfde adres teruggestuurd. De "click & collect"-garantieservice is alleen geldig indien (1) het IRISCare-servicepakket samen met het product is aangeschaft en (2) het ophaaladres ligt in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Italië, Spanje, continentaal Frankrijk, Duitsland of Portugal. Hierbij moet de klant eveneens het aankoopbewijs voorleggen en op voorhand een RMA-nummer verkrijgen.

Garantieregeling met "vernietiging in situ”

IRIS garandeert dat de apparatuuronderdelen van zijn product minstens tijdens de volledige garantietermijn in goede staat van werking verkeren zolang het product voor het daarmee beoogde doel wordt gebruikt. De "return-to-base"- en "click & collect"-garantieservice wordt alleen aangeboden in de uitdrukkelijk genoemde landen waar deze regeling geldt. In andere landen wordt een defect product waarvoor de garantietermijn nog loopt en op voorlegging van een geldig aankoopbewijs op afstand door erkende servicetechnici van IRIS nagezien op defecten of gebreken. Indien het product defect of gebrekkig bevonden wordt, maakt IRIS ter bevordering van het logistieke proces een creditnota op voor het factuurbedrag van het product. De klant krijgt dit bedrag enkel en alleen terugbetaald indien hij (1) het product rechtstreeks in de webstore van IRIS heeft gekocht en (2) een vernietigingsverklaring heeft ingevuld en ondertekend.
Indien het product rechtstreeks in de webstore van Canon is gekocht, wordt de klant doorverwezen naar de lokale ondersteuningsdienst van Canon zodat hij daar om directe terugbetaling kan verzoeken. Raadpleeg de website van Canon voor meer informatie over lokale ondersteuning, terugbetalingsbeleid en -voorwaarden.

BELANGRIJK! Het facultatieve IRISCare-servicepakket geeft geen recht op terugbetaling, ongeacht de toegepaste garantieregeling ("return-to-base", "click & collect”, "vernietiging in situ" of "30 dagen geld terug").

3. Hoe een beroep doen op de garantieservice?

Elke aanspraak op garantie wordt rechtstreeks behandeld door het erkende service- en reparatiecentrum van IRIS in België of in de VS. De klant kan aanspraak op garantie maken door naar de pagina "Returns & Refund" te gaan op https://support.irislink.com/en-us/section/108-returns-and-warranties en daar het ad-hocformulier in te vullen. De klant moet dat doen om alle nodige gegevens te verstrekken aan, en een officieel RMA(Return Material Authorization)-nummer te krijgen van het erkende service- en reparatiecentrum van IRIS.
Eventuele kosten om het product veilig retour te zenden naar het servicecentrum van IRIS zijn voor rekening van de klant. De kosten voor de retourzending naar IRIS, vrachtkosten, in- en inklaringskosten, heffingen, douanerechten of accijnzen en/of andere belastingen komen nooit in aanmerking voor terugbetaling door IRIS. De kosten voor terugzending naar de klant in het kader van de "return-to-base"-garantie zijn voor maximaal € 14,00 terugbetaalbaar.
Om de verzendkosten terugbetaald te krijgen, moet de klant een kopie van de bijbehorende factuur mailen samen met het officiële RMA-nummer. Klanten in de VS en Canada moeten bij de klantendienst van IRIS een retouretiket opvragen of een ophaalverzoek indienen. IRIS aanvaardt hoe dan ook geen rembourszendingen en weigert automatisch elk product dat onder rembours naar het erkende servicecentrum van IRIS wordt teruggezonden.
Als het product onder de uitgebreide garantieservice van IRIS valt, is de "click & collect"-garantieregeling van toepassing, wat wil zeggen dat IRIS de kosten draagt van de retourzending naar IRIS en de terugzending naar de klant in de daarvoor in aanmerking komende landen. In dit geval worden de scanners van IRIS op het woonadres van de klant opgehaald en naar hetzelfde adres teruggestuurd zonder extra kosten. De uitgebreide IRISCare-garantieservice geldt alleen voor klanten die wonen in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Italië, Spanje, continentaal Frankrijk, Duitsland en Portugal.
Indien het product wordt binnengebracht in een land waar de "return-to-base"- of "click & collect"-garantieregeling niet van toepassing is, moet de klant om aanspraak op garantie te kunnen maken het product eerst terugbrengen naar het land waar dit oorspronkelijk is gekocht.
BELANGRIJK! Indien het teruggezonden product niet vergezeld is van het volledig ingevulde RMA-formulier van IRIS, wordt dit in quarantaine geplaatst en blijft dit maximaal één kalendermaand bij IRIS bewaard totdat de afzender het product op eigen kosten terughaalt. Na deze bewaartermijn wordt het product vernietigd zonder dat de afzender uit dien hoofde welke terugbetaling of vergoeding ook kan eisen.

4. Deelnemers aan de garantieregeling van IRIS:
Voor meer informatie over de garantie in afzonderlijke landen neemt u contact op met het bevoegde servicecentrum van IRIS. De contactgegevens zijn te vinden in artikel 10.

5. Garantiebeperkingen

De garantieregeling van IRIS is niet van toepassing op:
- periodieke revisie- en onderhoudsbeurten, noch op de vervanging, inruil of reparatie van onderdelen als gevolg van normale slijtage;
- verbruiksproducten;
- software;
- aan slijtage onderhevige onderdelen (bv. videokoppen, optische onderdelen van de projector, gebruikte inktkussens, leirollen, documentinvoerrol, lithium-ionbatterijen enz.), noch op hulpstukken en accessoires (bv. batterijen, opnamemedia en beelddragers), met inbegrip van, maar niet beperkt tot met dit product gebruikte tapes, dvd's, geheugenkaarten en verwijderbare HDD's;
- defecten te wijten aan het wijzigen of ombouwen van het product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRIS;
- door servicecentra van IRIS gemaakte kosten voor het wijzigen, ombouwen of aanpassen van een product om dit in overeenstemming te brengen met landspecifieke technische of veiligheidseisen of -voorschriften, noch op kosten om het product bij te regelen als gevolg van gewijzigde specificaties sinds de leveringsdatum;
- schade te wijten aan de niet-conformiteit van het product met landspecifieke normen of met voorschriften in andere landen dan het land van aankoop.

Vervanging, inruil of reparatie uit hoofde van de garantie wordt uitgesloten voor schade of defecten:
- die het gevolg zijn van onjuist of onoordeelkundig gebruik, overmatig gebruik, hantering of bediening van het product in strijd met de aanwijzingen in de gebruikers- of bedieningshandleiding en/of toepasselijke gebruikersdocumentatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onjuiste opslag, het laten vallen of aan overmatige stoten of schokken blootstellen van het product, beschadiging te wijten aan corrosie, vuil, water of zand;
- die te wijten zijn aan reparatie, wijziging, ombouw of reiniging door een niet door IRIS erkend servicecentrum;
- die rechtstreeks veroorzaakt worden door het gebruik van niet met het product compatibele reserveonderdelen, software of verbruiksproducten (zoals inkt, papier, toner of batterijen). De compatibiliteit met het specifieke product van IRIS moet blijken uit de verpakkingsopschriften, maar kan alleen worden gewaarborgd door gebruik te maken van originele reserveonderdelen, software of verbruiksproducten van IRIS die afdoende getest zijn. Aangeraden wordt de compatibiliteit voorafgaand aan het gebruik te controleren;
- teweeggebracht worden door het product aan te sluiten op niet door IRIS daartoe goedgekeurde apparatuur;
- ontstaan doordat het product niet naar behoren wordt ingepakt om dit retour te zenden naar het erkende servicecentrum van IRIS;
- te wijten zijn aan ongevallen of rampen waarover IRIS geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot blikseminslag, overstroming, brand, verstoringen van de openbare orde en ongeschikte ventilatie.

6. Overige garantiebepalingen

Indien de reparatieservice buiten het oorspronkelijke land van aankoop wordt uitgevoerd, kan vertraging ontstaan doordat dat het product daar nog niet in de handel is of in het landafhankelijke ontwerp verkocht wordt. Dit wil ook zeggen dat bepaalde reserveonderdelen voor het product in kwestie mogelijk niet voorradig zijn in het land waar de reparatie wordt uitgevoerd.
Voorafgaand aan de reparatie dient de klant softwarebestanden en -programma's op te slaan en een reservekopie (back-up) daarvan te maken zodat hij die nadien kan terugzetten.
IRIS wijst elke aansprakelijkheid voor alle andere aanspraken, eisen en vorderingen uit hoofde van onder meer verlies van gegevens, opnamemedia, beelddragers enz. en om andere, niet uitdrukkelijk in deze garantie genoemde redenen. Bij retourzending voor garantieservice moet het product zorgvuldig worden ingepakt en afdoende worden verzekerd onder bijvoeging van de verkoopfactuur en garantiekaart (indien van toepassing), de reparatie-instructies en in voorkomend geval een staal van media of dragers met door het product gemaakte beeldopnamen. Deze garantie laat onverlet de wettelijke rechten die de consument toekomen op grond van toepasselijke nationale wetgeving en doet evenmin afbreuk aan de verhaalsmiddelen van de consument tegen de detailhandelaar/retailer uit hoofde van de verkoop-/koopovereenkomst. Bij gebrek aan toepasselijke nationale wetgeving [of indien het product rechtstreeks wordt gekocht in de webstore van IRIS of Canon], vormt deze garantie het enige en uitsluitende verhaalsmiddel van de consument. IRIS, Canon en aan hen gelieerde ondernemingen of andere deelnemers aan de garantieregeling van IRIS wijzen elke aansprakelijkheid af voor incidentele of gevolgschade te wijten aan de niet-nakoming van de uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie op dit product.
De klant kan deze garantiebepalingen en -voorwaarden van IRIS inroepen onverminderd andere wettelijke rechten die hem in voorkomend geval toekomen met betrekking tot de daaraan onderworpen producten.

De wijze waarop deze garantieservice wordt verstrekt is modelafhankelijk. De klant kan zich informeren over de te volgen werkwijze door contact op te nemen met de helpdesk van IRIS via https://www.irislink.com/m1890/Technical-Support---Product-selection.aspx, of door te mailen naar: [email protected]
De fysieke retouradressen voor scanners van IRIS zijn te vinden in artikel 10 van deze garantieregeling.
Scanners van IRIS moeten altijd worden teruggezonden:
- in de originele verpakking,
- met de scannereenheid,
- met de USB-kabel,
- met de USB-kabel,
- met de SD-kaart,
- in de volledige verzenddoos met alle accessoires,
- met de factuur en het aankoopbewijs,
- met het afgedrukte RMA (Return Material Authorization)-document.

7. 30 dagen geld-terug-garantie

Klanten die producten van IRIS rechtstreeks kopen in de webstore http://www.irislink.com/shop hebben recht op een 30 dagen geld-terug-garantie. Deze 30 dagen geld-terug-garantie geldt niet voor klanten die producten rechtstreeks kopen in de webstore van Canon. Neem contact op met de lokale ondersteuningsdienst van Canon voor meer informatie over garantiebeleid en -voorwaarden.
Deze 30 dagen geld-terug-garantie geldt niet voor "refurbsihed" producten die zijn gekocht op www.irislink.com (zie specifieke voorwaarden voor "refurbsihed" producten).
Klanten die een scanner van IRIS rechtstreeks in diens webstore hebben gekocht, kunnen die binnen dertig (30) dagen na aankoop terugzenden om in aanmerking komen voor terugbetaling van het factuurbedrag exclusief vrachtkosten, douanerechten, accijnzen en andere heffingen. De geld-terug-garantie geldt dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop IRIS een of meer producten naar de klant heeft opgestuurd, met dien verstande dat de klant het leveringsbewijs of de originele aankoopfactuur moet kunnen verstrekken aan IRIS.
Voordat de klant een product retourneert aan IRIS om aanspraak te maken op de 30 dagen geld-terug-garantie, moet hij een officieel RMA(Return Material Authorization)-nummer aanvragen bij en krijgen van de klantendienst van IRIS. De klant kan een RMA-nummer krijgen en het RMA-formulier invullen op ons helpdeskplatform https://support.irislink.com of door een e-mail te sturen naar: [email protected]
Alle retouren moeten in de originele verpakking worden verzonden samen met alle bij het originele product geleverde artikelen. Het product mag maximaal dertig (30) kalenderdagen vóór de datum van afgifte van het RMA-nummer gekocht zijn.
De klant moet voor elk product dat hij in het kader van de 30 dagen geld-terug-garantie terugbetaald wil krijgen nauwkeurig de volgende gegevens in zijn verzoek per e-mail vermelden:
• het bestelnummer van IRIS,
• het factuurnummer,
• de factuurdatum,
• de productnaam,
• het serie- of batchnummer,
• het aantal geretourneerde producten.

Binnen hoogstens zeven (7) werkdagen na ontvangst van het bericht van de klant stuurt IRIS hem een RMA-nummer en verzendformulier dat hij aan het voor retourzending goedgekeurde product moet toevoegen. Dit verplichte formulier fungeert als "paspoort van IRIS" voor de retourzending. De klant moet het RMA-nummer duidelijk afdrukken op de buitenkant van de verpakkingsdoos met het (de) aan IRIS teruggezonden product(en).
De verzendkosten en andere extra kosten voor retourzendingen in het kader van de 30 dagen geld-terug-garantie zijn niet voor rekening van IRIS, zelfs niet wanneer de klant een IRISCare-servicepakket heeft aangeschaft.
Na de eerste periode van dertig (30) dagen kan de klant nog steeds producten retourneren, zij het dan onder de in artikel 2 vastgestelde voorwaarden van de garantieregeling van IRIS. Via Elektronische Software Download (ESD) aangeschafte producten komen in aanmerking voor terugbetaling in het kader van de 30 dagen geld-terug-garantie indien de klant (1) de software in de webstore van IRIS heeft gekocht en gedownload; (2) IRIS binnen dertig (30) dagen na de besteldatum een volledig ingevulde en ondertekende vernietigingsverklaring heeft toegestuurd; (3) een geldig aankoopbewijs kan voorleggen en (4) op voorhand een officieel RMA-nummer van IRIS heeft gekregen. Om van de webstore van IRIS gedownloade software retour te zenden, moet de klant eerst een RMA-nummer krijgen en een verklaring van "vernietiging in situ" invullen en ondertekenen. Om gedownloade software in het kader van de 30 dagen geld-terug-garantie terugbetaald te krijgen, moet de klant het formulier invullen op https://support.irislink.com

BELANGRIJK! Indien het teruggezonden product niet vergezeld is van het volledig ingevulde RMA-formulier van IRIS, wordt dit in quarantaine geplaatst en blijft dit maximaal één kalendermaand bij IRIS bewaard totdat de afzender het product op eigen kosten terughaalt. Na deze bewaartermijn wordt het product vernietigd zonder dat de afzender uit dien hoofde welke terugbetaling of vergoeding ook kan eisen.

8. Retourzending of terugbetaling van een fysiek product

Om een scanner van IRIS retour te zenden, moet de klant eerst een RMA (Return Material Authorization)-nummer opvragen bij de klantendienst van IRIS via https://support.irislink.com of door te mailen naar [email protected] Dit RMA-nummer is verplicht om een product te laten vervangen, in te ruilen of terugbetaald te krijgen. Via het RMA-nummer kan IRIS uw aanvraag registreren en naar behoren afhandelen.
Om een defect product te laten vervangen of in te ruilen, moet het RMA-nummer binnen de toepasselijke garantietermijn worden aangevraagd. Raadpleeg artikel 7 voor meer informatie over een retourzending in het kader van de 30 dagen geld-terug-garantie.
Wettelijk gezien is de productgarantie uitsluitend geldig als de klant in het bezit is van het origineel of een eensluidend verklaard afschrift van de factuur/het ontvangstbewijs. Indien de klant een product terugzendt zonder geldige kopie van aankoopfactuur/ontvangstbewijs en/of zonder geldig RMA-nummer, wordt dit product bij IRIS in quarantaine geplaatst.
De garantietermijn is alleen verlengbaar als de klant bij aankoop van het product in de webstore van IRIS of van Canon het IRISCare-servicepakket heeft aangeschaft.
Om een defect product in te ruilen of een fysiek product terugbetaald te krijgen, moet de klant het formulier invullen op https://support.irislink.com
BELANGRIJK! De klant kan alleen aanspraak maken op de "return-to-base"-garantie indien het servicecentrum van IRIS het product binnen dertig (30) dagen na afgifte van het RMA-nummer retour heeft ontvangen. Indien IRIS het geretourneerde product meer dan dertig (30) dagen na afgifte van het RMA-nummer ontvangt, wordt het RMA-nummer automatisch ongeldig verklaard en wordt het product in quarantaine geplaatst.

BELANGRIJK! Het in quarantaine geplaatste product blijft maximaal één (1) kalendermaand bij IRIS bewaard totdat de afzender het product op eigen kosten terughaalt. Na deze bewaartermijn wordt het product vernietigd zonder dat de afzender uit dien hoofde welke terugbetaling of vergoeding ook kan eisen.

9. Wanneer word ik terugbetaald?

Terugbetalingen worden doorgaans verwerkt binnen vijf (5) tot maximaal dertig (30) dagen na ontvangst van het product of van de ondertekende vernietigingsverklaring. Voor zover hij daarvoor in aanmerking komt, krijgt de klant het product terugbetaald op dezelfde wijze als waarmee hij het product heeft gekocht (creditcard, PayPal of bankoverschrijving). Het is IRIS echter niet toegestaan producten direct aan de klant terug te betalen indien deze laatste ze heeft gekocht in de webstore van Canon, via IRIS Channel-partners, in winkels/detailhandelszaken of op een andere eCommerce-website of bij zakelijke wederverkopers (business-to-business-partners). Bijgevolg kan de klant slechts op de oorspronkelijke plaats van aankoop om terugbetaling verzoeken. IRIS wijst hoe dan ook elke verantwoordelijkheid af voor het terugbetalingsbeleid van zijn partners.

BELANGRIJK! Het facultatieve IRISCare-servicepakket geeft geen recht op terugbetaling, ongeacht de toegepaste garantieregeling ("return-to-base", "click & collect”, "vernietiging in situ" of "30 dagen geld terug").

10. **Contactgegeven en adressen erkende servicecentra van IRIS

Hoofdzetel EMEA:
IRIS nv, Rue du Bosquet 10, B-1348 Louvain-La-Neuve, tel. +32 10 487 400

Retouradres EMEA voor fysieke producten:
IRIS nv, Rue du Bosquet 17, B-1348 Louvain-La-Neuve, tel. +32 10 487 400

Hoofdzetel Verenigde Staten:
IRIS Inc, 955 NW 17th Avenue, Unit A, 33445 Delray Beach, Florida tel. +1 561 921 0847

Retouradres in de VS voor fysieke producten uit VS en Canada:
IRIS, Inc. c/o GFS Logistics, 3130 N. Longhorn Drive, Lancaster, TX 75134, Tel: 972-490-9090

Internationale e-mailadressen en websites:
• E-mailadres helpdesk: [email protected]
• Website voor ondersteuning: https://support.irislink.com
• Productregistratie: https://www.irislink.com/register
• Snelstartgids en garantie: https://www.irislink.com/support
• Downloadadres voor software en stuurprogramma's (drivers): https://www.irislink.com/start
• Veiligheidsvoorschriften voor scanners van IRIS: https://www.irislink.com/safetyguidelines
• Informatie over IRIS: https://www.irislink.com/m1058/I-R-I-S----About-us.aspx
• Universele privacyverklaring IRIS: https://www.irislink.com/m1783/Privacy-Policy.aspx